Expertisecentrum

Expertisecentrum Balans; "Mediërend Leren als Basis"

Expertisecentrum Balans biedt ondersteuning aan leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen en ouders van leerlingen op reguliere scholen. Dit doen wij in de vorm van arrangementen op maat die de scholen kunnen bekostigen vanuit het budget van de ongedeelde ondersteuning. Hierbij kan men denken aan arrangementen voor een groepje leerlingen, een individuele leerling, coaching van de leerkracht, advisering binnen het schoolondersteuningsteam op de school, een teamtraining, intelligentieonderzoek, etc. Arrangementen in begeleiding en ondersteuning zijn er o.a. op het gebied van gedrag, lezen, rekenen, Mediërend Leren (leren denken en zelfsturing), taalontwikkeling, Dyslexie en Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

Wij doen dit vanuit de kennis van Mediërend Leren waarbij het leren denken en het leerpotentieel van een kind centraal staat i.p.v. dat wat het kind (nog) niet kan.

Onderstaande arrangementen zijn slechts voorbeelden. Wij gaan graag met u in gesprek over wat er nodig is en wat wij hierin voor u kunnen betekenen zodat wij een arrangement op maat kunnen samenstellen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. drs. Renske Boukema, Coördinator en Ambulant Begeleider van "Expertisecentrum Balans". Mail: r.boukema@stichtingpcpo.nl of tel. 010- 4504295

Voorbeelden van arrangementen:

Coaching en begeleiding 'Gedrag algemeen'

Ongewenst gedrag in de groep vraagt soms veel tijd en aandacht van leerkrachten. Een standaardrecept voor het oplossen van deze problemen bestaat niet. Omgaan met ongewenst gedrag blijft iedere keer weer maatwerk. De rol van de leerkracht is daarbij cruciaal, maar hoe stem je af op de ondersteuningsbehoeften van een leerling met gedragsproblemen en zet je het kind weer in zijn kracht ? Als gedragscoach wil ik graag leerkrachten ondersteunen de hulpvraag achter het gedrag te ontdekken.

Word-versie PDF-versie

Coaching en begeleiding 'Gedrag kids skills'

Het optimaliseren van leerkrachtgedrag en omgevingsfactoren waardoor gedragsproblemen hanteerbaar worden en problematieken worden verkleind of verdwijnen.

Word-versie 

Coaching en begeleiding 'Het jonge kind'

Planmatige gedragsbeïnvloeding d.m.v. positieve interventies op het gebied van :
• spraak- en taalontwikkeling
• spelbegeleiding
• gedragsproblematiek

Word-versie 

Coaching en begeleiding 'Mediërend leren'

Leren denken voor alle leerlingen van minder tot meer begaafd. Bij het mediërend leren trainen we de cognitieve functies. Het uitgangspunt is dat het brein maakbaar is. Wanneer een kind niet tot ontwikkeling komt is het zaak dat er aandacht besteed wordt aan het trainen van cognitieve functies.

Word-versie PDF-versie

Coaching en begeleiding 'Overgang po-vo'

Adviseren, begeleiden en coachen van leerling, ouders en school voor voortgezet onderwijs bij en na de overgang van een leerling met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vanuit het (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Word-versie 

Coaching en begeleiding 'Rekenen'

Het doel is om de leerling(en) met (ernstige) rekenproblemen te laten ontdekken wat hij/zij nodig heeft om verder te komen met rekenen. Bij voorkeur in zijn/haar eigen klas.
Door het voeren van diagnostische gesprekken met de leerling tijdens het rekenen ontstaat inzicht in het denkproces van de leerling en wordt de leerling zich bewust van zijn handelingsstrategieën en wordt de leerkracht zich bewust van de onderwijsbehoefte van de leerling. Tijdens de gesprekken worden verschillende modellen gebruikt.

Word-versie 

Coaching en begeleiding ' Co-Teaching'

Vanuit expertise en ervaring wordt het handelingsrepertoire van de leerkracht vergoot, waardoor de leerkracht meer vertrouwen krijgt in eigen kunnen.

Word-versie 

Coaching en begeleiding 'Taal' en NT2

Coaching en begeleiding (individuele leerling / groepje / leerkracht / IB’er) op het gebied van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Arrangementen op maat op het gebied van o.a. : technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding, spelling etc. 

Word-versie 

Coaching en begeleiding 'HGW'

Ontwikkelen van leerkrachtcompetenties t.b.v. handelingsgericht werken en de ontwikkeling van coachende vaardigheden van de leerkracht.

Word-versie 

Onderzoek en advies

In kaart brengen van de cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden van het kind d.m.v. een intelligentieonderzoek. Zowel verbaal als non-verbaal mogelijk bij kinderen vanaf 6 jaar. Het onderzoek kan indien wenselijk uitgebreid worden met observatie(s) en/of andere onderzoeksinstrumenten. Aan de hand van de uitkomsten worden handelingsgerichte adviezen gegeven voor de leerkracht en de ouders.

Word-versie 

Training 'Rots & Water'

Rots & Water is een psychofysieke training gericht op de bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden. Het doel van Rots & Water is het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden.

Word-versie 

Trajectbegeleiding en advies binnen het SOT

Leerlingen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. Dat doet iets met het kind, zowel op school als thuis. Vanuit de kaders van HGW worden de leerlingen binnen het SOT besproken. De inbreng vanuit dit arrangement zal bestaan uit advisering binnen het SOT en (uit het overleg voortkomende) acties zoals observatie, coaching van de leerkracht of andere zaken die vanuit het SOT overleg naar voren komen. Het doel van de gepleegde interventies is het met elkaar ontdekken van de kwaliteiten van de leerling. Wanneer de leerling geleerd wordt zijn kwaliteiten in te zetten kan het zich vaardigheden (denktools) eigen maken waarmee het zelf probleem-oplossend aan de slag kan. Dit arrangement zal worden uitgevoerd door onze orthopedagoog.

Word-versie 

Trajectbegeleiding en advies over terugplaatsing naar regulier onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Een leerling binnen het SBO kan zich dusdanig ontwikkelen dat terugplaatsing naar het regulier onderwijs mogelijk is.
Vanuit dit arrangement worden leerling, ouders en school begeleid en gecoacht  door onze orthopedagoog bij het overgangstraject en daarna. De basisschool wordt begeleid bij het opstellen van een helder OPP en ontvangt ondersteuning bij de uitvoering van dit OPP. De leerling ontvangt individuele begeleiding en de ouders worden nauw betrokken en ondersteund door gesprekken binnen het SOT.

Word-versie 

Trajectbegeleiding en advies opstellen OPP

Elk kind heeft capaciteiten. Om het kind in staat te stellen optimaal gebruik daarvan te kunnen maken moeten de juiste voorwaarden opgesteld worden. Een goede samenwerking tussen de leerling, de ouders en de school is essentieel. Met elkaar kun je er zo achter komen waar het kind goed in is en welke ondersteuning kan helpen voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Word-versie 

Trajectbegeleiding plaatsing SBO De Balans

Begeleiden en coachen van leerling, ouders en de reguliere basisschool bij plaatsingstraject van een leerling vanuit het reguliere basisonderwijs naar het SBO. Al vanaf het begin van dit traject zullen we met het kind, de ouders/verzorgers, de leerkracht en de IB’er kijken naar wat de ontwikkelingsmogelijkheden en de begeleidingsbehoeften van de leerling zijn om te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.

Word-versie