Skip to main content

Het pedagogisch klimaat en veiligheid

De uitgangspunten voor het pedagogisch klimaat binnen onze school zijn: 
We handelen vanuit een positief ontwikkelingsperspectief waarbij de ontwikkeling van kinderen en teamleden centraal staat
We sluiten aan op vaardigheden en kwaliteiten die er zijn.
Veiligheid wordt gewaarborgd door acceptatie en respect.
Bovenstaande zal resulteren in het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid in gedrag.

Vertrouwen

Om tot leren te kunnen komen is vertrouwen nodig. Vertrouwen in jezelf en in je leerkracht of medeleerling. Wanneer een school een wereld is waar vertrouwen heerst boven wantrouwen spreken we van een goed pedagogisch klimaat. 

Sociale en emotionele ontwikkeling

Om dit klimaat met elkaar mogelijk te maken ondersteunen we de leerlingen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt op verschillende manieren; door het samenwerken tijdens coöperatieve of denklessen, door het samenspelen op het plein en in de gymzaal, door in gesprek te gaan met elkaar tijdens de lessen godsdienst over de verhalen in de Bijbel en met elkaar te werken aan vertrouwen in de Kanjerlessen.

 

Kanjertraining

De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

 

KANVAS

Wij werken ook met het programma Kanvas.

Dit is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de Balansleerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een kind in kaart brengen. Hierna worden er suggesties gegeven aan de leerkracht hoe hij of de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.

Leerlingen van groep D tot en met F vullen ook zelf digitaal een vragenlijst in. Door hun antwoorden krijgt de leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen op school beleeft.