Skip to main content

Missie en visie

Missie

De missie van een organisatie vertelt de medewerkers wat hun belangrijkste taak is en aan de ouders waar we als organisatie voor staan. Aansluitend op de missie van de stichting luidt de missie van de scholen als volgt:

Wij leren kinderen vanuit een positieve overtuiging onderzoekend samen te werken en samen te denken met respect en inlevingsvermogen voor de ander, zodat alle kinderen zo veel mogelijk kunnen leren van de leerkracht en van elkaar binnen de lessen.

Wij ondersteunen hierbij ouders in de opvoeding van hun kinderen tot verdraagzame, flexibele burgers met goede kansen op de arbeidsmarkt met onder andere beroepen die door de snelle technologische ontwikkelingen nog niet bestaan, maar waarbij kunnen samenwerken in toenemende mate een belangrijke vaardigheid zal zijn.

Visie

De visie van een organisatie geeft aan wat de organisatie in de toekomst wil bereiken. Aansluitend op de visie van de stichting luidt de visie van de scholen als volgt:

De Balans en De Fontein staat voor waardevol christelijk onderwijs waarin de samenwerking zichtbaar is tussen sbo en regulier. Wij stimuleren ieders unieke talenten en kwaliteiten, waarbij we aansluiten op de(onderwijs)behoeften van onze leerlingen, zodat eenieder zich verder kan ontwikkelen.

Als team zijn wij een eenheid, waarbinnen we blijven ontwikkelen en ieders expertise en talenten benutten. Dit willen we bereiken door: kwaliteit te borgen, oog en tijd voor elkaar te hebben en feedback te geven en te ontvangen.

In onze communicatie zijn wij liefdevol en betrouwbaar, duidelijk, open en respectvol. We gaan uit van vertrouwen in elkaar. De toon maakt de muziek.

Als school, ouders en kind werken wij samen op basis van wederzijds vertrouwen. Wij (h)erkennen en gebruiken elkaars kwaliteiten om er zorg voor te dragen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij willen een school zijn waar we per kind beoordelen welke ondersteuning het individueel nodig heeft waarbij we het niet uit het oog verliezen dat een kind zich ook leert aanpassen ten gunste van het groepsbelang.

Zo willen wij dat kinderen, leerkrachten en ouders ervaren dat je samen meer kunt dan alleen.

Samen met de ouders willen we bouwen aan een maatschappij waarin iedereen een plek heeft en een positieve bijdrage kan leveren; alleen of met hulp van een ander.

Kernwaarden

Om de visie om te zetten in concreet gedrag of handelen is het nodig met om met alle teamleden de persoonlijke en gedeelde waarden vast te stellen. Gedeelde waarden geven richting aan ambitie, maken duidelijk wat het team als geheel belangrijk vindt en wat hen drijft om hun werk betrokken en positief te kunnen doen. Ze vertellen wat de basis moet zijn van ons onderwijs en welk gedrag dan zichtbaar is.

De gedeelde waarden zijn geloof, hoop en liefde:

Geloof: samen ontdekken we nieuwe mogelijkheden vanuit ons vertrouwen in God, onszelf en in elkaar

Hoop: samen zijn we ervan overtuigd dat we nieuwe mogelijkheden kunnen veranderen in werkelijkheid

Liefde: samen maken we vanuit onvoorwaardelijke liefde en zorg de werkelijkheid makkelijker voor elkaar