Skip to main content
Home  › ... Informatief › MR en GMR

MR en GMR

 

Medezeggenschapsraad

In deze raad zitten vertegenwoordigers van het team en de ouders. Zij heeft advies en instemmingsrecht t.a.v. beslissingen die door het bestuur worden genomen betreffende het reilen en zeilen op De Balans. De M.R. vergadert ongeveer 5 á 6 keer per jaar. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de vertegenwoordigers:

Namens het team:

 • Marius Lier (voorzitter)
 • Maarten Nelemans

Namens de ouders:

 • Gerard van den Langenberg
 • Marlous Leydes
   

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

Elke basisschool is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben, die het beleid van een school vorm geeft en uitvoert.

De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/ schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid en het informatie- en initiatiefrecht.

Onze uitgangspunten

We willen niet alleen beleidsvoorstellen die van het bestuur/ directie komen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën komen en gevraagd dan wel ongevraagd advies geven.

We willen in nauw contact staan met ouders en leerkrachten en open staan voor hun vragen, opmerkingen en reacties

 • We willen, als vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, invloed uitoefenen op het beleid van de school.

 • Als MR willen we een actieve rol spelen in de besluitvorming:

 • Dat betekent dat we graag gebruik maken van de adviserende rol die de MR heeft richting directie

 • We willen door de directie en bestuur vooraf op de hoogte worden gebracht van zaken die spelen, zodat we de gelegenheid krijgen om onze mening te vormen over zaken die gevolgen voor de school hebben.
   

Wat betekent de MR voor ouders en leerkrachten?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan.

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van De Fontein een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 

GMR

Behalve de MR kennen we ook een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin zijn de MR-en van alle scholen van het schoolbestuur PCPO vertegenwoordigd. Daar worden besluiten genomen die voor alle scholen van het bestuur gelden.

Gerard van den Langenberg is vanuit de Balans vertegenwoordigd in de GMR.

Vergaderingen

De MR vergadert zo'n 6 keer per jaar en bespreekt dan allerlei onderwerpen zoals: het schoolplan, de begroting e.d. De MR heeft bij sommige zaken instemmingsrecht en bij andere zaken adviesrecht. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over schoolzaken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dat betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder. De MR vindt het wel plezierig als u uw komst tijdig aankondigt. De vergaderingen vinden plaats op school. De starttijd voor de vergaderingen is wisselend tussen 18.45 - 19.15 uur. 

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

Jaarverslag: JAARVERSLAG MR De Balans 2022-2023.pdf

Contact

U kunt de MR natuurlijk altijd op school aanspreken, maar u kunt de medezeggenschapsraad ook bereiken via e-mailadres: mr@debalanssbo.nl

Inloggen Medezeggenschapsraad