Skip to main content

Mediërend Leren

De theorie van het mediërend leren hoort binnen het sociaal constructivisme en is  ontwikkeld door Reuven Feuerstein. Feuerstein is bekend om zijn theorie van ontwikkelbare intelligentie: " it is not ‘fixed’, but rather modifiable ". Het idee achter deze theorie is dat intelligentie kan worden gewijzigd via gemedieerde (door een opvoeder/leerkracht)  interventies.

 

 

In de maatschappij willen we dat mensen zelfstandig nadenken en initiatief nemen om zelf te ontdekken. Mediërend leren bevordert dat. Het is een activerende interactiewijze die zich onder meer richt op de cognitieve functies die nodig zijn om te kunnen leren, gestoeld op een heldere visie op leren. 

De leerkracht is de spil in dit proces. Als ook hij/zij een heldere visie heeft op leren en zijn/haar rol daarin, dan komt hij/zij er door een gerichte wijze van begeleiden achter wat de leerling weet, niet weet en hoe de leerling de kennis toepast.

Mediëren is activerende interactie

Dit leerproces is een wederzijds interactieproces tussen de leerkracht en de leerling.
Contact met je leerlingen is daarom een vereiste om mediërend leren te doen slagen. Een leerkracht kiest bepaalde activiteiten uit om vooraf gestelde doelen te behalen. Daarbij maakt hij/zij gebruik van momenten om de toepassing van gereedschappen voor het leren in te zetten.
Binnen mediërend leren worden die gereedschappen cognitieve functies genoemd. Daar zijn er 21 van geformuleerd, waar onder bijvoorbeeld: waarnemen, nauwkeurig zijn, vergelijken, relaties leggen en plannen.

Mediërend leren

Leren denken voor alle leerlingen van minder tot meer begaafd. Bij het mediërend leren trainen we de cognitieve functies. Het uitgangspunt is dat het brein maakbaar is. Wanneer een kind niet tot ontwikkeling komt is het zaak dat er aandacht besteed wordt aan het trainen van cognitieve functies.

 

 

‘Niet blokkeren’ is de 22e cognitieve functie. Als die in beeld is, komt een leerling helemaal niet toe aan een van de andere functies, laat staan aan leren.
De hiernaast genoemde cognitieve functies kunnen als bouwstenen gezien worden van een denkproces. Deze stenen worden vanuit de eerste onderaan (waarnemen) opgebouwd.

Geen kunstje, maar uitvoering van je visie

Mediërend leren is geen kunstje. Het is de uitvoering van een visie op leren en onderwijs zoals Feuerstein dat indertijd als eerste heeft uitgedacht; geloven in de leerbaarheid van ieder mens, elk kind en elke leerling. Binnen het mediërend leren blijft de instructie gewoon bestaan.

Vanuit die visie zijn wij er als leerkrachten continu op gefocust om het denkproces bij die leerling te laten. En dat je van uit dat proces samen met die leerling kennis aan het construeren bent, met hem de uitstapjes maakt naar andere toepassingsmogelijkheden en wat je daar weer uit kunt leren.

Expertisecentrum Balans

"Mediërend Leren als Basis"

Expertisecentrum Balans biedt ondersteuning aan leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen en ouders van leerlingen op reguliere scholen. Dit doen wij in de vorm van arrangementen op maat die de scholen kunnen bekostigen vanuit het budget van de ongedeelde ondersteuning. Hierbij kan men denken aan arrangementen voor een groepje leerlingen, een individuele leerling, coaching van de leerkracht, advisering binnen het schoolondersteuningsteam op de school, een teamtraining, intelligentieonderzoek, etc. Arrangementen in begeleiding en ondersteuning zijn er o.a. op het gebied van gedrag, lezen, rekenen, Mediërend Leren (leren denken en zelfsturing), taalontwikkeling, Dyslexie.

Dit doen wij o.a. vanuit de kennis van Mediërend Leren waarbij het leren denken en het leerpotentieel van een kind centraal staat i.p.v. dat wat het kind (nog) niet kan.

 

 

Lees meer op de website van Stibco.