Skip to main content

Klachtenregeling

Kan de klacht op school of binnen de stichting worden opgelost? 
Ook al doen wij onze uiterste best voorkomende problemen en misverstanden op school in goed overleg en naar beste weten op te lossen, toch kan het gebeuren dat er zaken zijn waar ouders/verzorgers niet tevreden over zijn. De eerste stap is de klacht met de betreffende persoon te bespreken waar de ouder een klacht over heeft.

Onze stelregel is: wij praten niet over maar met elkaar.

Wij verkiezen een gesprek boven een klacht per mail te versturen. Wij gaan daarom per mail niet inhoudelijk in op de klacht maar nodigen de ouder altijd uit voor een gesprek. In een gesprek is er meer gelegenheid om zaken te verhelderen en uit te spreken en samen te zoeken naar een oplossing.

Fatsoensregels die wij als Kanjerschool hanteren: 

  • Wacht niet met het bespreken van de klacht totdat “de emmer over loopt”.
  • Wij beheersen onze emotie, en vragen dat ook van ouders/verzorgers.
  • Ouders/verzorgers vatten andermans kind(eren) in of buiten de school niet in de kraag om het “een en ander recht te zetten wat er fout is gedaan” maar bespreken het met de leerkracht.
  • Ouders/verzorgers spreken met respect over andermans kind en andermans opvoeding.
  • We spreken met elkaar in plaats van over elkaar.

De school gaat niet met ouders/verzorgers in gesprek die u oplossingen willen afdwingen die goed zijn voor het eigen kind en de betreffende ouder, maar niet goed zijn voor anderen zoals de klasgenoten, de school, de buurt.

Wij vertrouwen erop dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daarom raden wij aan een klacht eerst met de betreffende persoon te bespreken.

Kan de klacht niet opgelost worden met de betrokken medewerker?
Mocht onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunnen ouders/verzorgers met de directeur het gesprek aangaan.

Kan de klacht niet opgelost worden met de directeur?
Mocht ook een gesprek met de directeur niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de Voorzitter College van Bestuur van Stichting PCPO Capelle-Krimpen, A.J. Dorst.

Een afspraak kan worden gemaakt via info@stichtingpcpo.nl  of via tel: 010-4512197.

Onze school valt onder het bestuur van Stichting PCPO Capelle-Krimpen.

Voor alle scholen geldt dezelfde werkwijze voor het oplossen van klachten. Deze informatie is terug te vinden op www.stichtingpcpo.nl .

Kan de klacht opgelost worden met de onafhankelijke vertrouwenspersoon? 

Er kunnen ook klachten zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en ongewenste intimiteiten, die ouders/verzorgers liever bespreken met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ouders/verzorgers kunnen dit kenbaar maken bij de contactpersonen op school van de vertrouwenspersoon. Deze overleggen met de ouders/verzorgers hoe er verder gehandeld moet worden en begeleiden ouders/verzorgers, indien noodzakelijk, naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon, dhr. R. Schep. Dhr. R. Schep is predikant en te bereiken via: 06-27594216 of rubenschep@gmail.com.

Als predikant is hij vanuit zijn pastorale ervaring vertrouwd met gespreksvoering, vertrouwelijkheid en een open luisterhouding. Hij is geschoold in motiverende gespreksvoering, waardoor hij ouders/verzorgers en school kan ondersteunen wanneer zij zich in een dilemma bevinden. Ook werkt hij vanuit de systeemtheorie, groepsdynamica en niet angstige aanwezigheid. Op die manier kan hij de tussenpositie van de vertrouwenspersoon zodanig innemen dat hij vanuit wederzijds vertrouwen mee kan zoeken naar een goede oplossing. 

De contactpersoon en de vertrouwenspersoon zijn verplicht tot geheimhouding. De plicht tot geheimhouding betreft alle zaken die hij/zij in de hoedanigheid van contactpersoon/ vertrouwenspersoon verneemt. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.
De vertrouwenspersoon gaat met ouders/verzorgers in gesprek over de klacht en doet onderzoek in de organisatie met als doel de klacht op te lossen. 

De contactpersoon van De Fontein is: juf Margriet Bauer.

De contactpersoon van De Balans is: juf Annemarie Blok.

In welke situaties kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de vertrouwenspersoon?
Het gaat altijd om situaties waarin er door ouders/verzorgers een probleem wordt ervaren op het gebied van agressie, geweld, seksuele intimidatie en/of pesten omtrent hun schoolgaande kind.

Kan de klacht niet binnen de stichting worden opgelost?

Als het niet mogelijk is om binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen de klacht op te lossen, kunnen ouders/verzorgers voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs naar één loket. Dit loket heet afgekort GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs). Op hun website www.gcbo.nl is alle overige informatie te vinden. De landelijke klachtencommissie geeft het bestuur vervolgens een advies. Binnen vier weken zal het bestuur met een besluit komen. In het geval er strafbare feiten hebben plaatsgevonden, zal het bestuur hiervan aangifte doen.
 

Contact GCBO

T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F: 070-3020836
E: info@gcbo.nl

Waar kunnen ouders/verzorgers verder nog naar toe met een klacht?

De onderwijsinspectie: 
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
tel: 0800 -8051 (gratis)

Het meldpunt vertrouwensinspecteurs:

0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief). 
Ouders/verzorgers kunnen meldingen doen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, en extremisme.
 

Ouders/verzorgers, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering.

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Een melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).