Vertrouwenspersoon

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. Voor alle scholen geldt dezelfde werkwijze voor het oplossen van klachten. Deze informatie kunt u terugvinden op www.stichtingpcpo.nl

Indien het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Ook kunnen er andere klachten zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en ongewenste intimiteiten. Klachten kunnen bij één van de contactpersonen van de vertrouwenspersoon van de scholen kenbaar worden gemaakt. Deze overlegt met u hoe er verder gehandeld moet worden en begeleidt u, indien noodzakelijk, naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Kwadraad. De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding. De plicht tot geheimhouding betreft alle zaken die hij/zij in de hoedanigheid van contactpersoon verneemt. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.

De contactpersoon voor de vertrouwenspersoon in onze school is: mevr. Annemarie Blok / Margriet Bauer

U kunt met haar contact opnemen via het nummer van school. Zij zal met u onderzoeken of met de vertrouwenspersoon contact gelegd moet worden.

 

De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan met u in gesprek gaan over de klacht en doet onderzoek in de organisatie om de klacht op te lossen.

 

De onafhankelijke rol van vertrouwenspersoon wordt binnen onze Stichting ingevuld door:

Ds. T.R. Schep Protestantse wijkgemeente De Oosterkerk te Capelle aan den IJssel

Eilandenweg 8

2904VJ Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-2364890 Mail: rubenschep@gmail.com

 

In welke situaties kunt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon. Het gaat altijd om situaties waarin er door ouders een probleem wordt ervaren op het gebied van agressie, geweld, seksuele intimidatie en/of pesten omtrent hun schoolgaande kind. Wanneer de ouder er met de school niet uit komt, kan er een beroep worden gedaan op ons.

In een gesprek kunnen zij met de ouders kijken of de procedures goed zijn verlopen en of de problemen die de ouders ervaren bij de klachtencommissie gemeld moeten worden. Indien nodig kunnen zij ouders ondersteunen wanneer er aangifte gedaan moet worden bij de politie in het geval van seksuele intimidatie.

Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij spreken geen oordeel uit over de situatie. In het werk zijn zij gewend om te gaan met vertrouwelijke zaken en is het vanzelfsprekend dat ook deze gesprekken hieronder vallen.

Ouders kiezen voor een basisschool en hopen dat hun kind zich daar in een veilig omgeving kan ontplooien en dat er een goede basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind. Wanneer een ouder hieraan twijfelt of vindt dat er geen sprake van is, dan kan er contact met hen gelegd worden. Samen met de ouder(s) kijken zij dan hoe zij hierin eventueel ondersteuning kunnen bieden. De vertrouwenspersonen gaan met u in gesprek over de klacht en doen onderzoek in de organisatie met als doel de klacht op te lossen.