Skip to main content

Ontwikkelingsperspectief

Waarom werken vanuit een ontwikkelingsperspectief?

Voor het realiseren van passend onderwijs binnen het speciaal basisonderwijs is een goede afstemming van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief en op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen cruciaal. Bij het ontwikkelingsperspectief (OPP) van een leerling brengt de school in beeld, wat ze met de leerling wil bereiken. De school maakt daarmee inzichtelijk aan betrokkenen (ouders/ leerling/inspectie) welke doelen ze op lange, middellange en korte termijn nastreeft. Het ontwikkelingsperspectief is daarmee niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen (waar komt de leerling uit?), máár om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt.

Passend onderwijs

Kern van passend onderwijs is dat voor elke leerling de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Leerlingen ontvangen onderwijs waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het niet om wat een kind niet kan, máár om wat een kind wel kan. Dus niet kijken naar de problemen, maar naar de mogelijkheden.
 

Een werk- en groeidocument

Het OPP is een werk- en groeidocument voor de school en de ouders waarin de ontwikkeling van en de geplande doelen voor het kind beschreven worden. De school stelt op basis van een dossieranalyse de kwaliteiten en ontwikkelpunten (de stimulerende/ positieve en de belemmerende factoren) van uw kind vast . Samen met de toets resultaten wordt zo de beginsituatie vastgesteld.