Schoolondersteuningsprofiel

Doelgroep
Aannamebeleid
Op de Balans houden wij ons aan de zorgplicht en zullen iedere leerling die wordt aangemeld bespreken om te bepalen of aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind kan worden voldaan binnen de school of met hulp van derden. (zie Schoolplan) Hierbij wordt ook gekeken naar de groep waarbinnen een kind geplaatst zou moeten worden. Wij houden op de Balans een maximum van 16 aan met uitloop naar 18.

De commissie voor Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband (SWV) bepaalt of een leerling mag worden toegelaten op het speciaal basisonderwijs. Zie hiervoor de criteria van toelaatbaarheid op de website van het SWV: www.aandenijssel.nl .

 

Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen?

De Balans biedt onderwijs aan kinderen van 5 tot en met 13 (14) jaar die niet langer op een reguliere basisschool kunnen blijven doordat de school niet meer aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling tegemoet kan komen. Daarnaast ook aan kinderen vanuit het Medisch Kinderdagverblijf die kunnen doorstromen naar een onderwijsplek of kinderen die doorgeplaatst kunnen worden vanuit Cluster 2,3 of 4 onderwijs mits De balans aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind kan voldoen.

 

In samenwerking met de Fontein kan ook aan jongere kleuters van 4 jaar met een specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte tijdelijk onderwijs worden geboden.

 

Op de Balans zitten kinderen met een specifieke onderwijs- en/ of ondersteuningsbehoefte op het gebied van:

 

De cognitieve ontwikkeling : 

  • Een aangepast leerstofaanbod door een (onder)gemiddeld IQ en leerachterstanden door bv. dyslexie of ernstige reken en wiskundeproblemen/dyscalculie.
  • Ondersteuning bij het vasthouden van de concentratie, motivatie en taakgerichtheid door bv. ADHD, ADD  en  angststoornis.
  • Ondersteuning bij de informatieverwerking door bv. PDD-NOS, klassiek autisme en NLD.
  • Etc.

 De persoonlijke ontwikkeling :

  • Ondersteuning bij de sociale interactie van iedere dag door bv. een hechtingsstoornis, een onder gemiddeld IQ of een reeds eerder genoemde stoornis.
  • Etc.

 

Wat was hun uitstroom niveau?

 

Schooljaar

Aantal schoolverlaters

Praktijk-onder-wijs

(PrO)

VMBO

VMBO BL/

LWOO

VMBO KL/

LWOO

VSO

2013 - 2014

19

4

2

13

 

 

2014- 2015

16

7

3

4

1

1

2016- 2017

 

9

2

13

 

 

 

 

VBMO=              voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

LWOO=              leerwegondersteunend onderwijs

BL=                    beroepsgerichte leerweg

KL=                    kaderberoepsgerichte leerweg

TL=                    theoretische leerweg

VSO=                 voortgezet speciaal onderwijs

REC IV=             regionaal expertisecentrum cluster 4

PrO=                  praktijkonderwijs

 

voor meer informatie kunt u hier klikken voor het volledige schoolondersteuningsprofiel.