Skip to main content

Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Het is onderdeel van het schoolondersteuningsplan en het schoolplan. Dit plan bouwt op schoolniveau voort op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. U kunt via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat de school wel en niet kan bieden wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Volg de link voor het volledige schoolondersteuningsprofiel.

Aannamebeleid

Op de Balans houden wij ons aan de zorgplicht en zullen iedere leerling die wordt aangemeld bespreken om te bepalen of aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind kan worden voldaan binnen de school of met hulp van derden. (zie Schoolplan) Hierbij wordt ook gekeken naar de groep waarbinnen een kind geplaatst zou moeten worden. Wij houden op de Balans een maximum van 15 aan met uitloop naar 17.

De commissie voor Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband (SWV) bepaalt of een leerling mag worden toegelaten op het speciaal basisonderwijs. Zie hiervoor de criteria van toelaatbaarheid op de website van het SWV: www.aandenijssel.nl .

Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen op De Balans?

De Balans biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 13 (14) jaar die niet langer op een reguliere basisschool kunnen blijven doordat de school niet meer aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling tegemoet kan komen. Daarnaast ook aan kinderen vanuit het Medisch Kinderdagverblijf die kunnen doorstromen naar een onderwijsplek of kinderen die teruggeplaatst kunnen worden vanuit Cluster 2,3 of 4 onderwijs mits De Balans aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind kan voldoen.

Op de Balans zitten kinderen met een specifieke onderwijs- en/ of ondersteuningsbehoefte op het gebied van:

De cognitieve ontwikkeling : 

  • Een aangepast leerstofaanbod door een (onder)gemiddeld IQ en leerachterstanden door bv. dyslexie of ernstige reken en wiskundeproblemen/dyscalculie.
  • Ondersteuning bij het vasthouden van de concentratie, motivatie en taakgerichtheid door bv. ADHD, ADD  en  angststoornis.
  • Ondersteuning bij de informatieverwerking door bv. PDD-NOS, klassiek autisme en NLD.
  • Etc.
     

 De persoonlijke ontwikkeling :

  • Ondersteuning bij de sociale interactie van iedere dag door bv. een hechtingsstoornis, een onder gemiddeld IQ of een reeds eerder genoemde stoornis.
  • Etc.

 

voor meer informatie kunt u hier klikken voor het volledige schoolondersteuningsprofiel.